Madonas novada pašvaldības dome 2021. gada 20. aprīlī pieņēmusi lēmumu Nr. 141 “Par sociālā atbalsta pakalpojuma deleģēšanas līgumu ar nodibinājumu “Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Diakonijas centrs.

Bijušā Lubānas novada teritorijā, īstenojot projektu “Vidzeme iekļauj”, Dienas aprūpes centra pakalpojumu Lubānā sniedza Lubānas novada Sociālais dienests. Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības domes 2021. gada 25. novembra lēmumu Nr. 464 (protokols Nr. 15, 31. p.) “Par Madonas novada pašvaldības iestādes “Madonas novada Sociālais dienests” izveidošanu”, Madonas novada pašvaldības domes 2021. gada 25. novembra lēmumu Nr. 468 (protokols Nr. 15, 35. p.) “Par Madonas novada pašvaldības iestādes “Lubānas Sociālās aprūpes centrs”  izveidošanu”, Madonas novada pašvaldības domes 2021. gada 25. novembra lēmumu Nr. 477 (protokols Nr. 15, 44. p.), no kuriem izriet, ka Lubānas Sociālais dienests tiek reorganizēts, tai skaitā, tā struktūrvienība Lubānas dienas aprūpes centrs “Eglāji” tiek reorganizēta,  samazinot darbinieku skaitu.  

Ņemot vērā to, ka bijušajai Madonas novada pašvaldībai bija noslēgts deleģēšanas līgums ar Diakonijas centru par pārvaldes uzdevuma – nodrošināt sociālās aprūpes, sociālā atbalsta un rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem dienas aprūpes centrā – deleģēšanu, kas ir spēkā līdz 2022. gada 31. maijam, ir lietderīgi iepriekšminēto pārvaldes uzdevuma veikšanu Lubānā deleģēt Diakonijas centram, jo tas nodrošinātu pārvaldes uzdevuma nepārtrauktību uzdevuma veikšanā, kā arī projekta “Vidzeme iekļauj” realizēšanas nepārtrauktību un to, ka novadā pārvaldes uzdevums tiek nodrošināts vienādā veidā un efektīvi. Diakonijas centrs varētu nodrošināt šo pārvaldes uzdevumu no 2022. gada 1. janvāra Lubānas pilsētā.

   

Pateicoties Lubānas novada pašvaldības līdzfinansējumam, tika īstenots deinstitucionalizācijas projekts “Vidzeme iekļauj” (ID Nr. 9.2.2.1/15/I/003) ietvaros “Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem izveide Lubānas novadā”, veicot Indrānu pagasta “Eglāji 1” ēkas renovāciju. Dienas aprūpes centrs “Eglāji" tika izveidots, lai sniegtu  sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus projekta ietvaros izvērtētām 13 personām - I un II grupas invalīdiem. Dienas aprūpes centra izveides mērķis ir rast optimālu risinājumu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstībai un izvietojumam Vidzemes reģiona pašvaldībās.
Dienas centra adrese: “Eglāji 1”, Indrānu pagasts, Madonas novads,  LV-4830. Dienas centrs atrodas no Lubānas centra 1 km attālumā.   

Dienas aprūpes centra “Eglāji” mērķis ir paaugstināt klientu dzīves prasmju līmeni, sociālo prasmju (iemaņu) saglabāšanu, attīstīšanu vai atjaunošanu, izglītošanu, sniegtu psihosociālu atbalstu, veicinātu personu iekļaušanos sabiedrībā, mazinātu izolētību un sociālo atstumtību, nodrošinātu sociālo funkcionēšanas spēju uzlabošanu, sekmētu saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas. 

Dienas aprūpes centrs “Eglāji” uzsāka savu darbību un vēra durvis vaļā pirmajam klientam 2021.gada 15.aprīlī. Ikdienā klientiem tiek nodrošinātas siltas pusdienas, nodarbības un apmeklējuma laikā pieejams speciālistu atbalsts.

Dienas aprūpes centrs “Eglāji”

Adrese: "Eglāji-1", Indrānu pag., Madonas novads, LV-4830

Tālrunis: 28080582

Sociālā darbiniece: Dace Valaine - dace.valaine@madona.lv; lubana.dac@madona.lv

Sociālā darbiniece: Iveta Pērkone - iveta.perkone@madona.lv

Lubānas apvienības pārvaldes vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”) papildus informāciju skat. šeit.