Ar 2021. gada 1.jūliju pašreizējie Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Madonas novadi tika apvienoti, veidojot vienu Madonas novadu. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu no 2021. gada 1. jūlija Madonas novada administratīvajā teritorijā ietilpst teritoriālās iedalījuma vienības - Aronas pagasts, Barkavas pagasts, Bērzaunes pagasts, Cesvaines pagasts, Cesvaines pilsēta, Dzelzavas pagasts, Ērgļu pagasts, Indrānu pagasts, Jumurdas pagasts, Kalsnavas pagasts, Lazdonas pagasts, Liezēres pagasts, Lubānas pilsēta, Ļaudonas pagasts, Madonas pilsēta, Mārcienas pagasts, Mētrienas pagasts, Ošupes pagasts, Praulienas pagasts, Sarkaņu pagasts, Sausnējas pagasts, Vestienas pagasts.‌‌

Jaunā novada teritorijā - 3070,21 km² platībā apvienoti 30643 iedzīvotāji.

 

Ministru kabineta sēdē 2007.g. 16.oktobrī tika pieņemts lēmums par Lubānas novada izveidošanu, kurā tiek apvienoti Lubānas pilsēta un Indrānu pagasts (stājās spēkā 2007.g. 20. oktobrī). Lubānas novada pašvaldības domes pirmā sēde notiek 2007.g. 30.oktobrī. Par Lubānas novada domes priekšsēdētāju tiek ievēlēts Miķelis Gruzītis. Lubānas novada pašvaldības administratīvais centrs ir Lubānas pilsēta. Pilsētas statusu Lubāna ieguva 1992.gada 30.janvārī.

Iedzīvotāju skaits Lubānas novadā uz 01.01.2021. pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes rīcībā esošās informācijas - 2258, no tiem 677 Indrānu pagastā, 1581 - Lubānas pilsētā.

Lubānas novada teritorija: 346,93 kvadrātkilometri. Lubānas novada pašvaldības teritorijai ir šāds iedalījums: Lubānas pilsēta (4,39 kvadrātkilometri), bet Indrānu pagasts (342,54 kvadrātkilometri).

Darba un dzīves iespējas novadā:    Novada teritorija ir 346,93 kvadrātkilometri, no tiem aptuveni divas trešdaļas jeb 65% no Lubānas novada kopējās platības aizņem mežu zemes. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes aizņem salīdzinoši mazāku daļu – 17,2%, savukārt 8,6% no visas novada teritorijas aizņem purvi. Lubānas novadā ir konstatētas triju veidu derīgo izrakteņu atradnes – smilts, kūdra un sapropelis. Lubānas novadā atrodas 2 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas - Kapu ezers un Lubāna mitrājs, abas ir Natura 2000 teritorijas. Lubāna mitrājs ir unikāls Eiropas un pasaules nozīmes dabas komplekss ar izcilu nozīmi daudzu īpaši aizsargājamo sugu populāciju un biotopu saglabāšanai. Lubānas novada kultūrainavai nozīmīga un tikai novadam raksturīga ir Indrānu pagastā 17 ha apjomā esošā Seldžu ozolu audze, kurā ietilpst arī gobu, ošu un ozolu meži Aiviekstes upes krastā, kas ir Latvijā reti sastopams biotops.

Vairāk kā puse no visiem Lubānas novada uzņēmējiem darbojas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarē, no kuras dominējošā joma ir augkopība, lopkopība, medniecība, mežsaimniecība, mežizstrāde un zivsaimniecība, nākošā vairāk pārstāvētā nozare ir tirdzniecība un apstrādes rūpniecība, kur dominē koksnes un koka izstrādājumu ražošana. Atbilstoši Lubānas novada lielākie uzņēmumi nodarbojas ar mežistrādi, kokapstrādi, tirdzniecību un lauksaimniecisko ražošanu. Labs potenciāls ir tūrisma nozarei, īpaši, medību tūrismam, kurš jau šobrīd ir attīstīts starptautiskā līmenī, tāpat ūdens tūrismam, t.sk. laivošana, makšķerēšana, un aktīvai atpūtai dabā – dabas takas, putnu vērošanas vietas, u.c. Svarīgs faktors tūrisma aktivitātei un attīstībai ir Lubānas novada amatnieku, radošo darbnīcu darbība un piedāvājums. Perspektīvas lauksaimniecības nozares ir arī biškopība, aitkopība, augļkopība, kā arī netradicionālās nozares – sēņu, dzērveņu audzēšana, bioloģiskā lauksaimniecība.

Lielākie uzņēmumi:  Kokaudzētava "Podiņi", SIA "Lubānas KP", SIA "Holzwerke Lubāna", SIA “Lubānas patērētāju biedrība”, SIA "Lubānas aptieka", IK "Bestland - L", SIA "Hereford Agro", ZS "Vilces", ZS "Bļodāri", ZS "Apogi", ZS “Kalnastradi”.

Novada īpašie resursi: Lubānas novada priekšrocības ir meža resursi, derīgo izrakteņu, meža dzīvnieku un meža ogu, sēņu pieejamība. Tā ir iespēja veicināt eksporta un daudzu ekonomikas un jaunrades nozaru attīstību – videi draudzīgs tūrisms, atpūta, rekreācija un ārstniecība, tūrisma pakalpojumi, lauksaimniecībā – bioloģiskā lauksaimniecība, lauksaimniecības ražošanā – enerģijas ražošana.

Kultūrvide un kultūra:  Lubānas novada teritorijā ir saglabāta latviskā kultūrvide un ainava, kuru raksturo vidzemnieku viensētu grupas, dižkoki, kultūrvēsturiskie pieminekļi. Lubānas evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcas ēka, tajā esošās ērģeles un vitrāžas ieguvušas valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa statusu. Novadā darbojas privātais operdziedātāja Jāņa Zābera memoriālais muzejs "Vecais Ceplis" un Broņislavas Martuževas dzejas klēts. Novadā izveidots un aktīvu darbību veic Lubānas tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs.

Lubānas novada kultūrizglītības iestādes nodrošina iespēju robežās profesionālās mākslas pieejamību pašvaldības iedzīvotājiem, nodrošina iedzīvotāju dalību valsts un pilsētas svētku (piem. Aiviekstes svētki), kultūrvēsturisko un tradicionālo svētku norisēs, veicina kultūras vērtību saglabāšanu (piem. Jāni Zāberam veltītais zēnu vokālistu konkurss „Aiviekstes lakstīgalas”) un pieejamību iedzīvotājiem organizējot koncertus, izrādes un izstādes, kino seansus,  atpūtas un izklaides pasākumus visu vecumu iedzīvotājiem. 

Izglītības iestādes: Lubānas vidusskola, Lubānas pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķīši", Lubānas Mākslas skola, Lubānas novadā darbojas arī darbojas Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolas filiāle.

Fiziskās aktivitātes: novadā ir pieejama skolu sporta infrastruktūra (sporta zāles, laukumi, skrejceļi u.c.), Lubānas vidusskolas telpās ir ierīkota trenažieru zāle. Iecienītākie sporta veidi novadā ir basketbols, volejbols (vasaras sezonā darbojas pludmales volejbola laukumi), futbols, hokejs (ziemā), distanču slēpošana un orientēšanās, tiek attīstīta arī šaušana ar loku mērķī.

Veselības aprūpe: Lubānas novadā veselības aprūpi nodrošina ģimenes ārstu prakses, zobārstniecības prakse, Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrs. Nelielu traumu, pēkšņu saslimšanu gadījumos vai hronisku slimību saasinājuma gadījumos iedzīvotāji var vērsties pie ģimenes ārstiem un feldšeriem. Ja trauma vai saslimšana ir veselībai un dzīvībai bīstama, tad jāzvana neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai 113.

 

 

Jaunākie notikumi

16
Jūl
Lubānas dzelzceļa stacijā
Par "Pieaugšanu" teātra kritiķis Atis Rozentāls raksta: "Izrāde ir ļoti rafinēti uzbūvēta, miksējot dalībnieku stāstus pirmajā peronā ar tiem stāstiem,

17
Jūl
Lubānas dzelzceļa stacijā
Par "Pieaugšanu" teātra kritiķis Atis Rozentāls raksta: "Izrāde ir ļoti rafinēti uzbūvēta, miksējot dalībnieku stāstus pirmajā peronā ar tiem stāstiem,

19
Jūl
Lubānas dzelzceļa stacijā
Par "Pieaugšanu" teātra kritiķis Atis Rozentāls raksta: "Izrāde ir ļoti rafinēti uzbūvēta, miksējot dalībnieku stāstus pirmajā peronā ar tiem stāstiem,

21
Jūl
Brīvdienu mājā "Zvaigznītes", Meirānos
Ja arī tu cep maizi un gribi piedalīties, zvani 26184802, 26825836.

Lubānas apvienības pārvaldes vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”) papildus informāciju skat. šeit.