Par klienta līdzdalības maksājumu par saņemtajiem aprūpes mājās pakalpojumiem Madonas novadā

Madonas novada pašvaldībā aprūpes mājās pakalpojumu sniedz biedrība “Latvijas Samariešu apvienība". 

Aprūpes mājās līmeņi:

- I aprūpes līmenis – līdz 4 (četrām) stundām nedēļā;

- II  aprūpes līmenis – līdz 6 (sešām) stundām nedēļā;

- III aprūpes līmenis – līdz 8 (astoņām) stundām nedēļā;

 - IV aprūpes līmenis – līdz 10 (desmit) stundām nedēļā.

Madonas novada pašvaldības 2021. gada 25. novembra saistošo noteikumu Nr. 19 “Par sociālajiem pakalpojumiem Madonas novadā” 5. punktā noteikti sociālie pakalpojumi, ko sniedz Madonas novada pašvaldība, tajā skaitā 5.1.5. apakšpunktā noteiktais pakalpojums “Aprūpe mājās”. Saistošo noteikumu 32.1. apakšpunktā paredzēts, ka līdzmaksājumu par aprūpes mājās pakalpojumu atbilstoši aprūpes līmenim nosaka ar pašvaldības domes lēmumu. Saistošo noteikumu 26. punktā  noteikts, ka ir četri aprūpes līmeņi un noteikts veicamo darbu apjoms stundās katram aprūpes līmenim.

"Latvijas Samariešu apvienība" pakalpojuma izmaksas ir:

1) I aprūpes līmenis (līdz 4 stundām nedēļā) – 85,00 EUR (bez drošības pogas), 95 EUR (ar drošības pogu) mēnesī;

2) II aprūpes līmenis (līdz 6 stundām nedēļā) – 95,00  EUR mēnesī;

3) III aprūpes līmenis (līdz 8 stundām nedēļā) – 105,00 EUR mēnesī;

4) IV aprūpes līmenis (līdz 10 stundām nedēļā) – 160,00 EUR mēnesī. 

No 2011. gada oktobra klienta līdzmaksājums par pakalpojumu ir:

1) I aprūpes līmenis (līdz 4 stundām nedēļā) – 11,00 EUR mēnesī;

2) II aprūpes līmenis (līdz 6 stundām nedēļā) – 15,00 EUR mēnesī;

3) III aprūpes līmenis (līdz 8 stundām nedēļā) – 21,00 EUR mēnesī;

4) IV aprūpes līmenis (līdz 10 stundām nedēļā) – 25,00 EUR mēnesī.

Trūcīgas personas ir atbrīvotas no līdzdalības maksājuma, maznodrošinātas personas maksā 50% no līdzdalības maksājuma.

Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta g apakšpunktā noteikts, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par citiem pakalpojumiem. 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 8. panta pirmajā daļā noteikts, ka klienta vai viņa apgādnieka pienākums ir samaksāt par saņemtajiem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem.

No 2022. gada 1. aprīļa noteikts klienta līdzdalības maksājums par aprūpes mājās pakalpojumu (ar 15.02.2022. Madonas novada pašvaldības domes sēdes lēmumu): 

1. 1. I aprūpes līmenis (līdz 4 stundām nedēļā) – 20,00 EUR (divdesmit euro) mēnesī;

2. II aprūpes līmenis (līdz 6 stundām nedēļā) – 30,00 EUR (trīsdesmit euro) mēnesī;

3. III aprūpes līmenis (līdz 8 stundām nedēļā) – 40,00 EUR (četrdesmit euro) mēnesī;

4. IV aprūpes līmenis (līdz 10 stundām nedēļā) – 50,00 EUR (piecdesmit euro) mēnesī. 

 

 

Sociālā darbiniece "Aprūpe mājās" 

Vēsma Masa

Telefons: 20275661

Adrese: Oskara Kalpaka iela 12, Lubāna (1.stāvs, 119.kabinets)

Adrese: Oskara Kalpaka iela 12, Lubāna, Madonas novads, LV-4830

Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem 
Sociālais darbs un sociālie pakalpojumi
Vēsma Masa  20275661; vesma.masa@madona.lv 
Pirmdiena: 8:00–12:30  13:00–17:00 
Otrdiena 8:00-12:30

Iveta Čulkova – sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi - 28383670; iveta.culkova@madona.lv 
Trešdiena: 8:30-12:00  13:00-16:30
Ceturtdiena: 8:00–12:30

Lubānas apvienības pārvaldes vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”) papildus informāciju skat. šeit.