Madonas novada bāriņtiesa

Lubānas apvienības pārvalde

Adrese: Tilta iela 11, Lubāna, Madonas novads, LV-4830

Bāriņtiesas locekle: Anda Vaska

Kontakttālrunis: 371 25442415; e-pasts: anda.vaska@madona.lv 


 

Bāriņtiesas darba laiks Lubānas apvienības pārvaldē Tilta ielā 11, Lubānā

Pirmdienās  piektdienās: no plkst. 8.00 – 12.00 un 12.30 – 15.30

Apmeklētāju pieņemšanas laiki

Pirmdienās: 12.30  15.30

Trešdienās: 9.00 – 12.00

Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai citas personas ar ierobežotu rīcībspēju tiesību un interešu aizsardzību. Bērnus bāriņtiesa pieņem vai uzklausa jebkurā laikā bāriņtiesas darba laika ietvaros.

 

Bāriņtiesas darbību regulē: Bāriņtiesu likums, LR Civillikums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, MK 19.12.2006. noteikumi Nr.1037 "Bāriņtiesas darbības noteikumi", Administratīvā procesa likums,  un citi ārējie normatīvie tiesību akti.


  

Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību:

1. Informē pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība.

2. Izšķir bērna un vecāku vai aizbildņu domstarpības.

3. Lemj par aprūpes tiesību atņemšanu un atjaunošanu vai lietas par aizgādības tiesību atņemšanas ierosināšanu tiesā bērna vecākiem.

4. Aizstāv bērna personiskās un mantiskās intereses.

5. Lemj par ģimenes vai personas piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai un audžuģimenes statusa piešķiršanu vai atņemšanu.

6. Lemj par aizbildnības nodibināšanu, bērna ievietošanu audžuģimenē vai aprūpes iestādē.

7. Lemj par adopciju un dod atzinumu.

8. Saskaņā ar tiesas nolēmumu par aizgādnības nodibināšanu ieceļ aizgādņus personām vai mantai.

9. Izskata sūdzības un iesniegumus par vecāku, aizbildņu, aizgādņu vai audžuģimenes rīcību.

10. Piedalās lietu izskatīšanā tiesā un sniedz atzinumus, ja likums nosaka vai tiesa atzīst bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu.


Kādos gadījumos jebkurai personai ir pienākums vērsties Bāriņtiesā:

  • Ja ir pamatotas aizdomas, ka bērns cieš no vecāku vai citu personu vardarbības;
  • Ja bērns atrodas viņa veselībai un dzīvībai bīstamos apstākļos;
  • Ja bērns palicis bez vecāku aprūpes un gādības.

Informācija bērnu vecākiem, kas strādā citā valstī, bet bērni turpina dzīvot Latvijā.

Informatīvais materiāls: Uz ārzemēm caur bāriņtiesu, ar materiālu saistītā Infografika PDF formā.


Parakstu vākšana likumprojektu, Satversmes grozījumu vai Saeimas atlaišanas ierosināšanai

Lubānas novada bāriņtiesa apliecina to iedzīvotāju paraksta īstumu, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā, par Centrālās vēlēšanu komisijā reģistrētu likumprojektu, Satversmes grozījumu projektu vai Saeimas atsaukšanas ierosināšanu. 

Maksa par paraksta apliecināšanu bāriņtiesā saistībā ar parakstu vākšanu par likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu – 1,00 euro. Saite uz vēlētāju iniciatīvām Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā.

 

Madonas novada bāriņtiesa

Pieņem Lubānas apvienības pārvaldē
Tilta iela 11- 1. stāvs, Lubāna, Madonas novads, LV – 4830

Bāriņtiesas locekle: Anda Vaska

Tālrunis: +371 25442415

E-pasts: anda.vaska@lubana.lv 

 

 

Lubānas apvienības pārvaldes vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”) papildus informāciju skat. šeit.