Komitejas sēdes darba kārtībā jautājumi:

1. Par līdzekļu piešķiršanu Cesvaines apvienības pārvaldei Cesvaines pagasta Kraukļu bibliotēkas zāles grīdas remontam

ZIŅO: Vilnis Špats

2. Par Lubānas PII “Rūķīši” telpu nomas maksas noteikšanu interešu izglītības programmas īstenošanai.

ZIŅO: Tālis Salenieks

3. Par finansējuma piešķiršanu Aiviekstes mājas 12 skursteņa remontam

ZIŅO: Artūrs Portnovs

4. Par dzīvokļa īpašuma Rūpnīcas iela 16-1, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli

ZIŅO: Artūrs Portnovs

5. Par dzīvokļa īpašuma “Kalsnavas stacija”-1, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli

ZIŅO: Artūrs Portnovs

6. Par dzīvokļa īpašuma Draudzības iela 8-4, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli

ZIŅO: Artūrs Portnovs

7. Par finansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu ieviešanai ēkai Gaiziņa ielā 7, Bērzaunē, Bērzaunes pagastā

ZIŅO: Edgars Lācis

8. Par dzīvokļa īpašuma Meža iela 2-19, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli

ZIŅO: Edgars Lācis

9. Par dzīvokļa īpašuma Bērzu iela 13A-1, Aizpurve, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli

ZIŅO: Sandis Kalniņš

10. Par nekustamā īpašuma Bērzu iela 13A-2, Aizpurve, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu

ZIŅO: Sandis Kalniņš

11. Par 2023.gada prioritārā investīciju projekta “Tautas nama “Kalnagravas” telpu vienkāršotā  atjaunošana” īstenošanu

ZIŅO: Sandis Kalniņš

12. Par finansējuma piešķiršanu Mētrienas pagasta autoceļu uzturēšanai

ZIŅO: Ilona Zalāne

13. Par finansējuma piešķiršanu Praulienas pagasta autoceļu uzturēšanai

ZIŅO: Ilona Zalāne

14. Par autotransporta dāvinājumu Bobrinecas pašvaldībai

ZIŅO: Guntis Ķeveris

15. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Lazdonas pagasta pārvaldei

ZIŅO: Aigars Šķēls

16. Par finansējuma piešķiršanu Ērgļu vidusskolas fasādes tehniskai apsekošanai

ZIŅO: Aigars Šķēls

17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pumpuri 3”-8, Liezēres pagasts, Madonas novads, otro izsoli

ZIŅO: Aigars Šķēls

18. Par nekustamā īpašuma Brīvības iela 6A, Cesvainē, Madonas novadā,  atsavināšanu

ZIŅO: Aigars Šķēls

19. Par telpu nekustamajā īpašumā ar adresi Ošupe 1, Ošupe, Ošupes pagasts, Madonas novads, nomas tiesību izsoli

ZIŅO: Aigars Šķēls

20. Par nekustamā īpašuma “Madava”, Barkavas pagasts, Madonas novads,  atsavināšanu

ZIŅO: Aigars Šķēls

21. Par finansējuma piešķiršanu Barkavas Svētā Staņislava Romas Katoļu baznīcas apgaismojuma elektrības apmaksai

ZIŅO: Aigars Šķēls

22. Par finansējuma piešķiršanu Ošupes pagasta telpu remontam

ZIŅO: Aigars Šķēls

23. Par finansējuma piešķiršanu Barkavas pamatskolas datorklases remontam

ZIŅO: Aigars Šķēls

24. Par finansējuma piešķiršanu Barkavas pagasta pārvaldes autotransporta remontam

ZIŅO: Aigars Šķēls

25. Par nekustamā īpašuma “Brūklenāji”, Kalsnavas pagasts, Madonas novads,  atsavināšanu

ZIŅO: Aigars Šķēls

26. Par nekustamā īpašuma “Mežmaliņas”, Kalsnavas pagasts, Madonas novads,  atsavināšanu

ZIŅO: Aigars Šķēls

27. Par nekustamā īpašuma Liepu iela 2, Madona, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli

ZIŅO: Aigars Šķēls

28. Par nekustamā īpašuma Liepu iela 3, Madona, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli

ZIŅO: Aigars Šķēls

29. Par nekustamā īpašuma Liepu iela 4, Madona, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli

ZIŅO: Aigars Šķēls

30. Par nekustamā īpašuma Salu iela 3, Madona, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli

ZIŅO: Aigars Šķēls

31. Par nekustamā īpašuma Salu iela 5, Madona, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli

ZIŅO: Aigars Šķēls

32. Par nekustamā īpašuma Lakstīgalu iela 1, Madona, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli

ZIŅO: Aigars Šķēls

33. Par nekustamā īpašuma Lakstīgalu iela 2, Madona, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli

ZIŅO: Aigars Šķēls

34. Par nekustamā īpašuma Lakstīgalu iela 3, Madona, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli

ZIŅO: Aigars Šķēls

35. Par nekustamā īpašuma Lakstīgalu iela 4, Madona, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli

ZIŅO: Aigars Šķēls

36. Par nekustamā īpašuma Lakstīgalu iela 5, Madona, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli

ZIŅO: Aigars Šķēls

37. Par nekustamā īpašuma Lakstīgalu iela 7, Madona, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli

ZIŅO: Aigars Šķēls

38. Par nekustamā īpašuma Lakstīgalu iela 9, Madona, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli

ZIŅO: Aigars Šķēls

39. Par nekustamā īpašuma Lakstīgalu iela 10, Madona, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli

ZIŅO: Aigars Šķēls

40. Par nekustamā īpašuma Lakstīgalu iela 11, Madona, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli

ZIŅO: Aigars Šķēls

41. Par nekustamā īpašuma Lakstīgalu iela 13, Madona, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli

ZIŅO: Aigars Šķēls

 2. Par palīdzības – līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Rūpniecības iela 18C, Madona, Madonas novads

ZIŅO: Aigars Šķēls

43. Par palīdzības – līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Veidenbauma iela 1, Madona, Madonas novads

ZIŅO: Aigars Šķēls

44. Par palīdzības – līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Raiņa iela 25A, Madona, Madonas novads

ZIŅO: Aigars Šķēls

45. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 24.01.2023. lēmumā Nr. 6 “Par Madonas novada pašvaldības iestāžu amata vienību sarakstu apstiprināšanu”

ZIŅO: Aigars Šķēls

46. Par Madonas novada pašvaldības 2023.gada budžeta grozījumiem

ZIŅO: Liene Ankrava

47. Par ERAF projekta Nr.9.3.1.1/19/I/041 “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Madonas novadā" izmaksām

ZIŅO: Andris Sakne

48. Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. ___ “Pabalsti bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam un audžuģimenei Madonas novadā” izdošanu

ZIŅO: Andris Sakne

49. Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu “Biedrībai bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem “Mēs saviem bērniem””

ZIŅO: Andris Sakne

50. Par sporta deju festivāla – sacensības “Madonas rudens – 2023” atbrīvošanu  no Madonas pilsētas kultūras nama telpu nomas maksas

ZIŅO: Artūrs Grandāns

51. Par papildus finansiāla atbalsta piešķiršanu “Ģitāristu sesijas 2023” organizēšanai

ZIŅO: Artūrs Grandāns

52. Par priekšfinansējuma piešķiršanu Erasmus+ projektam

ZIŅO: Valda Kļaviņa

53. Par finansējuma piešķiršanu Madonas Valsts ģimnāzijas 20 gadu jubilejas pasākumam

ZIŅO: Valda Kļaviņa

54. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 28.02.2023. lēmumā Nr.133 “Par Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu 2023.gadam”

ZIŅO: Valda Kļaviņa

55. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 28.02.2023. lēmumā Nr.133 “Par Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu 2023.gadam” (ēdināšanas izdevumi)

ZIŅO: Valda Kļaviņa

56. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Mēs saviem bērniem”

ZIŅO: Valda Kļaviņa

57. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 24.01.2023. sēdes lēmumā Nr.6 “Par Madonas novada pašvaldības iestāžu amata vienību sarakstu apstiprināšanu

ZIŅO: Valda Kļaviņa

58. Par finansējuma piešķiršanu J.Norviļa Madonas mūzikas skolai instrumentu iegādei

ZIŅO: Valda Kļaviņa

59. Par ceļa servitūta līguma slēgšanu piekļuves nodrošināšanai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7066 001 0109, kas atrodas Lazdonas pagastā, Madonas novadā

ZIŅO: Agita Semjonova

60. Par nekustamā īpašuma “V884”, Lazdonas pagastā, Madonas novadā, sadalīšanu, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7066 001 0049 sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu

ZIŅO: Agita Semjonova

61. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7042 010 0161, 7042 010 0972 un  7042 010 0794, Aronas pagastā, Madonas novadā, apvienošanu

ZIŅO: Agita Semjonova

62. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7086 005 0001 un 7086 005 0003, Praulienas pagastā, Madonas novadā, apvienošanu

ZIŅO: Agita Semjonova

Jaunākie notikumi

23
Jūn
Lubānas pilsētas estrādē
Rūdolfs Blaumanis "Skroderdienas Silmačos" Lomās: Antonija – Tija Žvagina Dūdars – Oskars Žvagins Tonija – Alīda Ārende Aleksis – Mārtiņš

Lubānas apvienības pārvaldes vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”) papildus informāciju skat. šeit.