VEIDLAPAS IESNIEGUMIEM DARBĪBĀM AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU

Iesniegums zemes ierīcības projekta izstrādei

Iesniegums īpašuma sadalei

Iesniegums pašvaldības zemes nomai

Iesniegums nosaukuma maiņai

Iesniegums NIN represētajiem 

Iesniegums NIN paziņojuma saņemšanai uz e-pastu 

Iesniegums NIN parādu neesamība 

Iesniegums lietošanas mērķa maiņai

Iesniegums par darījumiem ar lauksaimniecības zemi - juridiskās personas iesnieguma paraugforma

Iesniegums par darījumiem ar lauksaimniecības zemi - fiziskās personas iesnieguma paraugforma

Lubānas novada pašvaldībai piederošās, piekrītošas dzīvojamās mājas, tās domājamās daļas vai dzīvokļa īpašuma atsavināšanas ierosinājums

Iesnieguma forma izziņas saņemšanai būvvaldē par apvidū neesošu palīgēku dzēšanu

Iesniegums par pirmpirkuma tiesībām juridiskai personai

Iesniegums par pirmpirkuma tiesībām privātpersonai

Iesniegums izziņas saņemšanai par veiktajiem nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem

Iesniegums par koku ciršanu ārpus meža zemes

Lubānas novada pašvaldības nekustamās mantas atsavināšanas ierosinājums

VEIDLAPA IESNIEGUMAM BRĪVĀ FORMĀ

Iesniegums

VEIDLAPA IESNIEGUMAM TIRDZNIECĪBAI PAŠVALDĪBAS TERITORIJĀ

Iesniegums ielu tirdzniecībai Lubānas novadā

 VEIDLAPA IESNIEGUMAM PAR PAŠVALDĪBAS APBALVOJUMA SAŅEMŠANU

Lubānas novada pašvaldības apbalvojums "Lubānas novada GADA CILVĒKS" pieteikuma veidlapa

VEIDLAPAS IESNIEGUMIEM DZIMTSARAKSTU PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAI

Iesniegums dzimšanas apliecības (izziņas) izsniegšanai

Iesniegums miršanas apliecības (izziņas) izsniegšanai

Iesniegums laulības apliecības (izziņas) izsniegšanai

Laulības noslēgšanas iesniegums

Paternitātes atzīšanas iesniegums

Trīspusējs paternitātes atzīšanas iesniegums

VEIDLAPAS DZĪVESVIETAS DEKLARĒŠANAI UN ZIŅU PAR DEKLARĒTO DZĪVESVIETU ANULĒŠANAI

Dzīvesvietas deklarācija

Iesniegums ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanai

VEIDLAPAS IESNIEGUMIEM SOCIĀLO PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAI

Iesniegums par apbedīšanas pabalsta saņemšanu

Iztikas līdzekļu deklarācija

Iesniegums par mājas aprūpes pakalpojumu sniegšanu citai personai

Iesniegums par mājas aprūpes pakalpojuma saņemšanu

Iesniegums asistenta pakalpojumu saņemšanai

Iesniegums par asistenta pakalpojumu sniegšanu citai personai

Iesniegums par transporta izdevumu atlīdzināšanu asistentu pakalpojumu sniedzējam

Iesniegums par pakalpojumu saņemšanu sociālās aprūpes centrā

Iesniegums par uzņemšanu valsts sociālās aprūpes centrā

Iesniegums par izrakstīšanu no sociālās aprūpes centra

Iesniegums par uzņemšanu sociālās aprūpes centrā

Iesniegums par trūcīgas/maznodrošinātas ģimenes statusa piešķiršanu

Iesniegums par mājokļa pabalsta saņemšanu

Iesniegums par pabalsta saņemšanu krīzes situācijā

Iesniegums par pabalsta saņemšanu bērniem audžuģimenē

Iesniegums bērna piedzimšanas pabalsta saņemšanai

Iesniegums garantētā minimālā ienākuma pabalsta saņemšanai

Iesniegums par izmaiņām garantētā minimālā ienākuma pabalsta saņemšanas nosacījumos

Iesniegums par veselības aprūpes pabalsta saņemšanu

 

Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa

Sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, portālā http://www.epakalpojumi.lv/ personām tiek piedāvāts elektroniskais pakalpojums – Nekustamā īpašuma nodoklis.

Pakalpojuma izmantotājs var:

  • iegūt informāciju par maksājamo nodokli un to apmaksāt;
  • aplūkot un izdrukāt maksāšanas paziņojumus par piederošajiem īpašumiem;
  • pieteikties saņemt maksāšanas paziņojumu un ar nodokli saistītas korespondences saņemšanai elektroniski uz e-pastu un saņemt atgādinājuma SMS uz mobilo tālruni;
  • veikt nodokļa apmaksu par saviem īpašumiem vari arī veikt apmaksu par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem;
  • iegūt informāciju par veiktajiem nodokļa maksājumiem pašvaldībās;
  • iegūt informāciju par nekustamā īpašuma nodokli, to regulējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī uzzināt jaunumus nekustamā īpašuma nodokļa jomā;
  • iegūt informāciju par Latvijas pašvaldību nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas banku kontiem.

 

Jaunākie notikumi

12
Dec
Lubānas pilsētas klubā
Piedalās Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolas Lubānas filiāles audzēkņi un pedagogi.

13
Dec
Meirānu bibliotēkā
"Mākslas pieskāriens saviļņo dvēseli" Tikšanās ar mākslas un mūzikas terapeiti, dziesminieci Vitu Krūmiņu no

13
Dec
Lubānas pilsētas klubā
Ieeja - bez maksas

14
Dec
Kinoteātrī "Vidzeme" Madonā, Tirgus ielā 5. Ierašanās no plkst. 9.15.
14. decembrī notiks Madonas novada senioru konference, uz kuru tiek aicināti arī Lubānas novada seniori. Programmā:-