Bijusī Meirānu dzelzceļa stacijas ēka, kuras pirmā stāva dažās telpās izvietota Meirānu bibliotēka - tagad saucas Indrānu pagasta Meirānu bibliotēka.

Darba laiks:

Pirmdien, trešdien: 10.00-18.00

Piektdien: 14.00-18.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Madonas novada vietējās nozīmes bibliotēku lietošanas noteikumi un maksas pakalpojumu cenrādis

Akreditācija: 17.09.2019., Apliecība Nr. 145B

  

Bibliotēkas krājums: 4424 vienības (uz 01.01.2023.)

Statistika: (uz 01.01.2023.)

  • Lietotāji - 50;
  • Apmeklējumi - 967;
  • Izsniegums - 2793.

Datoru skaits:  6 (4 - apmeklētājiem un 2 - personālam).

Bibliotēkai abonētie preses izdevumi 2023. gadā:

Žurnāli: Ilustrētā Pasaules Vēsture, Leģendas, Veselība, Ieva, Ievas Stāsti, Ievas Virtuve, Ievas Veselība, Patiesā Dzīve, Mājas Viesis, Praktiskais Latvietis, Astes.

Laikraksti: Latvijas Avīze, Stars, informatīvais izdevums "Lubānas Ziņas", Madonas Novada Vēstnesis


Vēsture: bibliotēka pirmoreiz minēta "Latvijas Bibliotēku Padomes Gadagrāmatā" Bibliotēku sarakstā 1931. gada 1. janvārī, bet Meirānu bibliotēkas biedrība ir minēta jau 1914. g. 17.09. avīzē "Cēsu Apskats" Nr. 20.

Misija: iekļauties valsts Vienotajā informācijas sistēmā, nodrošināt iedzīvotājiem bibliotekāros pakalpojumus. Saglabāt esošās vai palikušās kultūras vērtības ar domu tālāk attīstīt informatizācijas procesus, neaizmirstot, ka bibliotēkas pamatvērtība ir grāmata un rakstītais vārds.

Veidot universālu (atbilstoši savām funkcijām un iespējām) un aktuālu, dažādam lietotāju vecumam un izglītības līmeņiem atbilstošu, dažādu veidu, nozaru un valodu dokumentu krājumu.

Nodrošināt uzziņu fondu visās zinātņu nozarēs (vārdnīcas - valodu un skaidrojošās), enciklopēdijas, rokasgrāmatas, bibliogrāfiskos un novadpētnieciskos izdevumus, priekšroku dodot latviešu autoru izdevumiem.

Īpašu uzmanību pievērst bērnu un jauniešu literatūras komplektēšanai.

Atjaunot krājuma saturisko un vizuālo kvalitāti, neatkarīgi no informācijas nesēja formas.

Darbība: Bibliotēka veic savus tiešos pienākumus un uzdevumus lasītāju apkalpošanā, sniedz konsultācijas darbā ar datoru, veic informācijas un uzziņu darbu, komplektē krājumu, abonē presi, apstrādā grāmatas, veic bibliotēkas lietotāju elektronisko uzskaiti ,elektronisku grāmatu izsniegšanu un krājuma komplektēšanu BIS Alisē, piedāvā SBA pakalpojumus, organizē pasākumus, konkursus skolēniem un veido tematiskās izstādes, rūpējas par telpu vizuālo noformējumu, piedalās pieredzes semināros, apmeklē profesionālās pilnveides kursus.

Mērķis: radīt pārliecību par to, ka bibliotēka ir vienīgā un galvenā garīgo vērtību glabātāja un tautā nesēja.

Bezmaksas pakalpojumi: lasītāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā, informacionālā apkalpošana, grāmatu izsniegšana, bezmaksas interneta pakalpojumi

Bibliotēka lietotājiem piedāvā:  www.filmas.lv, www.pasakas.lv, www.latvija.lv, www.letonika.lv, www.lursoft.lv, www.news.lv

Informācija par bibliotēku tīmeklī

Indrānu pagasta bibliotēka

Adrese: "Meirānu Stacija", Meirānu ciems, Indrānu pagasts, Madonas novads, LV-4826

E-pasts: 
lubana.meiranubiblio@madona.lv

Vadītāja: Dina Sestule

E-pasts: dina.sestule@madona.lv

Telefons: 64829640 

KOPKATALOGS

Jaunākie notikumi

25
Sep
Dienas aprūpes centrs "Eglāji"

30
Sep
Lubānas Jaunajos kapos

07
Okt
Visagala kapos

Lubānas apvienības pārvaldes vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”) papildus informāciju skat. šeit.