Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

Pasūtītājs: SIA "Lubānas KP", reģ. Nr. 45403005405, Oskara Kalpaka iela 4-1, Lubāna, Lubānas novads, LV 4830.

Iepirkuma procedūra: atklāts iepirkums "Siltumtrases pārbūve Ozolu ielā, Lubānā, Lubānas novadā", iepirkuma id. Nr. LKP2017/1.

Iepirkuma priekšmets: Siltumtrases pārbūves Ozolu ielā, Lubānā, Lubānas novadā būvdarbi.

Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu: SIA "Halle B", reģ. Nr. 40003296208, adrese: Rūpniecības iela 20, Madona, LV-4801, Madonas novads.

Pretendenta piedāvātā līgumcena: 61775,37 euro.

Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums: 2017. gada 4. aprīlis.


Paziņojums par iepirkuma procedūru

SIA "Lubānas KP" izsludina atklātu iepirkumu "Siltumtrases pārbūve Ozolu ielā, Lubānā, Lubānas novadā", iepirkuma id. Nr. LKP2017/1.

Pasūtītājs: SIA "Lubānas KP", reģ. Nr. 45403005405, Oskara Kalpaka iela 4-1, Lubāna, Lubānas novads, LV 4830; Pasūtītāja kontaktpersonas: par iepirkuma priekšmetu - Ilgvars Ivanovs, tel. 64894352, 29400264, par iepirkuma procedūru - Egils Rēvelis, tel. 26482016.

Iepirkuma priekšmets: Iepirkuma priekšmets ir siltumtrases pārbūves Ozolu ielā, Lubānā, Lubānas novadā. Būvprojektā paredzēta esošo siltumtīklu, kas izvietoti dzelzsbetona kanālos, nomaiņa ar rūpnieciski izolētām bezkanāla siltumtrasēm, jaunu siltumtīklu posmu izbūve, uzstādot siltummezglus patērētāju ēkās.

Iepirkuma nolikumu var saņemt: elektroniski Lubānas novada pašvaldības mājas lapā http://www.lubana.lv/index.php/lv/homepage-3/kp/iepirkumi-kp.

Ieinteresēto piegādātāju sanāksme: 2017. gada 20. martā plkst.: 15:00, Oskara Kalpaka ielā 4-1, Lubānā.

Piedāvājumi jāiesniedz darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.30 iepriekšminētajā adresē līdz 2017. gada 30. martam plkst. 10:00

Nolikums


Paziņojums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

SIA „Lubānas KP” reģistrācijas nr.45403005405, veiktajā iepirkumā Kanalizācijas tīklu attīstība Lubānā - būvuzraudzība (iepirkuma ID Nr.: LKP2015/2/KF) ar iepirkuma komisijas 2015.gada 28.maija lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “GEO Consultants”, reģ.nr. 40003340949, adrese: Olīvu iela 9, Rīga, par pakalpojuma kopējo cenu 4941.00 EUR bez PVN.

Iepirkuma priekšmets: Kanalizācijas tīklu paplašināšanas būvdarbu būvuzraudzība saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

Iepirkums ir veikts projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lubānā II kārta” ieviešanai.

Publicēts: 29.05.2015.


Paziņojums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

SIA „Lubānas KP”, reģistrācijas nr.45403005405, veiktajā iepirkumā Kanalizācijas tīklu attīstība Lubānā - būvdarbi" (iepirkuma ID Nr.: LKP2015/1/KF) ar iepirkuma komisijas 2015.gada 21.maija lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “Hektors”, reģistrācijas nr.45403001668, adrese: Brīvības iela 3b, Jēkabpils, par būvdarbu kopējo cenu 494’904,47 EUR bez PVN.

Iepirkuma priekšmets: Kanalizācijas tīklu paplašināšanas būvdarbu būvuzraudzība saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

Iepirkums ir veikts projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lubānā II kārta" ieviešanai.

Publicēts: 25.05.2015. 


SIA „Lubānas KP” izsludina atklātu iepirkumu „Kanalizācijas tīklu attīstība Lubānā - būvuzraudzība”, iepirkuma ID Nr.: LKP2015/2/KF, projekta„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lubānā II kārta” ieviešanai

Pasūtītājs: SIA "Lubānas KP", reģ. Nr. 45403005405, Oskara Kalpaka iela 4-1, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830

Pasūtītāja kontaktpersona: valdes loceklis Ilgvars Ivanovs, tālrunis 64894352, 29400264, e-pasts: lubanaskp@inbox.lv

Iepirkuma priekšmetsKanalizācijas tīklu paplašināšanas būvdarbu būvuzraudzība saskaņā ar tehnisko specifikāciju.Iepirkuma nolikumu var saņemt: elektroniski Lubānas novada pašvaldības mājas lapā: www.lubana.lv.

Piedāvājumi jāiesniedz darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.30 SIA "Lubānas KP" adresē: Oskara Kalpaka ielā 4-1 līdz 2015. gada 12. maijam, plkst. 11.00.

Nolikums

Veidnes

Publicēts: 21.04.2015.


SIA „Lubānas KP” izsludina atklātu iepirkumu "Kanalizācijas tīklu attīstība Lubānā - būvdarbi", iepirkuma IN Nr.: LKP2015/1KF, projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lubānā II kārta"" ieviešanai

Pasūtītājs: SIA "Lubānas KP", reģ. Nr. 45403005405, Oskara Kalpaka iela 4-1, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830 

Pasūtītāja kontaktpersona: valdes loceklis Ilgvars Ivanovs, tālrunis 64894352, 29400264, e-pasts: lubanaskp@inbox.lv 

Iepirkuma priekšmets: Kanalizācijas tīklu paplašināšanas būvdarbi saskaņā ar būvprojektu un tehnisko specifikāciju.

Iepirkuma nolikumu var saņemt: elektroniski Lubānas novada pašvaldības mājas lapā: www.lubana.lv.

Ieinteresēto piegādātāju sanāksme: 2015. gada 18. martā plkst. 13.00, Oskara Kalpaka ielā 4-1, Lubānā.

Piedāvājumi jāiesniedz darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.30 SIA "Lubānas KP" adresē: Oskara Kalpaka ielā 4-1, Lubānā līdz 2015.gada 8. aprīlim, plkst. 11:00

Piedāvājumu sagatavošanas veidnes un finanšu piedāvājuma veidne ir publicēta PDF un WORD/EXCEL formātos. Atšķirību gadījumā noteicošais ir saturs PDF dokumentā.

Pasūtītājs patur tiesības pārtraukt iepirkuma procedūru bez rezultātiem, ja netiek piešķirts finansējums būvdarbu realizācijai vai piešķirtais finansējums ir nepietiekams.

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Tehniskais projekts

Tehniskie noteikumi

Finanšu piedāvājums (.pdf)

Finanšu piedāvājums (EXCEL)

Veidnes

Ģeotehniskā izpēte

1. Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem

2. Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem

3. Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem

Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols

Publicēts: 05.03.2015. 


Paziņojums par iepirkuma rezultātiem

SIA „Lubānas KP” veiktajā iepirkumā „Tehniski ekonomiskā pamatojuma un būvprojekta izstrāde “Kanalizācijas tīklu attīstība Lubānā””, darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.1. aktivitātes "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000" ietvaros, iepirkuma id. Nr.: LKP2014/3KF, ar iepirkuma komisijas 2015. gada 16. janvāra lēmumu par uzvarētāju ir atzīts SIA „Ekolat”, reģistrācijas Nr. 41503009958, adrese: 1. Preču iela 30a, Daugavpils, LV-5401, un piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu par pakalpojuma kopējo cenu EUR 32600.00 bez PVN.

Publicēts: 19.01.2015. 


Paziņojums par iepirkuma procedūru

SIA "Lubānas KP" izsludina atklātu iepirkumu "Tehniski ekonomiskā pamatojuma un būvprojekta izstrāde "Kanalizācijas tīklu attīstība Lubānā"", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.1. aktivitātes "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000" ietvaros, iepirkuma Id. Nr.: LKP2014/3KF.

Pasūtītājs: SIA "Lubānas KP", reģ. Nr. 45403005405, Tilta iela 5, Lubāna, Lubānas novads, LV 4830
Pasūtītāja kontaktpersona: valdes loceklis Ilgvars Ivanovs, tālrunis 64894352, 29400264, e-pasts: lubanaskp@inbox.lv.
Iepirkuma priekšmets: Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde saskaņā ar spēkā esošiem (ņemot vērā plānotos grozījumus decembra mēnesī) MK noteikumiem Nr.836 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000""; Būvprojekta izstrāde TEP prioritārajā programmā definētajam darbu apjomam.
Iepirkuma nolikumu var saņemt: elektroniski Lubānas novada pašvaldības mājas lapā

Iepirkuma nolikums

Atbildes uz jautājumiem

Piedāvājumi jāiesniedz SIA "Lubānas KP" Oskara Kalpaka ielā 4-1, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830 darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.30 līdz 2015. gada 7. janvārim, plkst. 15:00.

Publicēts: 16.12.2014. 


Paziņojums par iepirkuma rezultātiem

SIA "Lubānas KP" veiktajā iepirkumā "Pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija, Skolas un Brīvības ielas, Lubāna, Lubānas novads", iepirkuma I.d. Nr.:LKP2014/1KF, projekta "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai Lubānā", projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/13/05/016 ieviešanai ar iepirkuma komisijas 2014.gada 2. septembra lēmumu par uzvarētāju ir atzīts SIA "SANART", reģistrācijas nr. 44103043748, adrese: Viesturi, Lauku iela 4a, Valmieras pag., Burtnieku novads, un piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu par būvdarbu kopējo cenu EUR 224822,60 bez PVN.


Paziņojums par iepirkuma rezultātiem

Pasūtītājs:SIA "Lubānas KP", reģ. Nr. 45403005405, Oskara Kalpaka iela 4-1, Lubāna, Lubānas novads, LV 4830.

Iepirkuma procedūra: atklāts iepirkums "Šķeldas apkures sistēmas piegāde un uzstādīšana", iepirkuma Id. Nr. LKP2014/2.

Iepirkuma priekšmets: Šķeldas apkures sistēmas projektēšana, piegāde, uzstādīšana, ieregulēšana un šķeldas novietnes nojumes izbūve katlu mājā Lubānā Skolas ielā 9.

Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu:pilnsabiedrība "A.A.& Būvkompānijas", Reģ. Nr. 45403016041, Dārza iela 20a, Lazdona, Madonas novads.

Pretendenta piedāvātā līgumcena: 168237.91EUR

Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums: 2014. gada 29. augusts.


Paziņojums par iepirkuma nolikuma grozījumiem

SIA "Lubānas KP" paziņo par grozījumiem atklāta iepirkuma "Šķeldas apkures sistēmas piegāde un uzstādīšana", iepirkuma id. Nr. LKP2014/2 nolikumā.

Pasūtītājs: SIA "Lubānas KP", reģ. Nr. 45403005405, Oskara Kalpaka iela 4-1, Lubāna, Lubānas novads, LV 4830; Pasūtītāja kontaktpersona: Ilgvars Ivanovs, tālrunis 64894352, 29400264.

Iepirkuma priekšmets: Šķeldas apkures sistēmas projektēšana, piegāde, uzstādīšana, ieregulēšana un šķeldas novietnes nojumes izbūve katlu mājā Lubānā Skolas ielā 9.

Grozījumu būtība – papildināts tehniskās specifikācijas darbu apraksts un prasības ar punktiem 17-20.

Iepirkuma nolikumu var saņemt: elektroniski Lubānas novada pašvaldības mājas lapā http://www.lubana.lv/lv/sialubnaskp/kpiepirkumi.

Ieinteresēto piegādātāju sanāksme: 2014. gada 1. augustā plkst.: 15:00, Oskara Kalpaka ielā 4-1, Lubānā.

Piedāvājumi jāiesniedz darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.30 iepriekšminētajā adresē līdz 2014. gada 15. augustam plkst. 10:00

Precizētais iepirkuma nolikums


Paziņojums par iepirkuma nolikuma grozījumiem un termiņa pagarinājumu

SIA "Lubānas KP" paziņo par grozījumiem atklātā iepirkuma "Pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija, Skolas un Brīvības ielas, Lubāna, Lubānas novads", iepirkuma id. Nr. LKP2014/1/KF, Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai Lubānā" (projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/13/05/016) ieviešanai nolikumā un piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu līdz 2014. gada 11. augustam plkst. 14.00.

Iepirkuma nolikums pieejams
 elektroniski Lubānas novada pašvaldības mājas lapā www.lubana.lv

Precizētais nolikums
A pielikums
B pielikums
Nolikuma grozījumi

Atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem


SIA "Lubānas KP" izsludina atklātu iepirkumu "Šķeldas apkures sistēmas piegāde un uzstādīšana", iepirkuma id. Nr. LKP2014/2.

Pasūtītājs: SIA "Lubānas KP", reģ. Nr. 45403005405, Oskara Kalpaka iela 4-1, Lubāna, Lubānas novads, LV 4830; Pasūtītāja kontaktpersona: Ilgvars Ivanovs, tālrunis 64894352, 29400264.

Iepirkuma priekšmets: Šķeldas apkures sistēmas projektēšana, piegāde, uzstādīšana, ieregulēšana un šķeldas novietnes nojumes izbūve katlu mājā Lubānā Skolas ielā 9.

Iepirkuma nolikumu var saņemt: elektroniski Lubānas novada pašvaldības mājas lapā http://www.lubana.lv/lv/sialubnaskp/kpiepirkumi.

Ieinteresēto piegādātāju sanāksme: 2014. gada 1. augustā plkst.: 15:00, Oskara Kalpaka ielā 4-1, Lubānā.

Piedāvājumi jāiesniedz darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.30 iepriekšminētajā adresē līdz 2014. gada 15. augustam plkst. 10:00

Iepirkuma nolikums
Plānošanas un arhitektūras uzdevums


Paziņojums par iepirkuma termiņa pagarinājumu

SIA "Lubānas KP" paziņo par atklātā iepirkuma "Pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija, Skolas un Brīvības ielas, Lubāna, Lubānas novads", iepirkuma id. Nr. LKP2014/1/KF, Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai Lubānā" (projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/13/05/016) ieviešanai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu līdz 2014. gada 25. jūlijam plkst. 14.00.


SIA "Lubānas KP" izsludina atklātu iepirkumu "Pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija, Skolas un Brīvības ielas, Lubāna, Lubānas novads", iepirkuma id. Nr. LKP2014/1/KF, Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai Lubānā" (projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/13/05/016) ieviešanai.

Pasūtītājs: SIA "Lubānas KP", reģ. Nr. 45403005405, Oskara Kalpaka iela 4-1, Lubāna, Lubānas novads, LV 4830; Pasūtītāja kontaktpersona: Ivars Bodžs, tālrunis 64894941, 26165144.

Iepirkuma priekšmets: centralizētās siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Tehnisko projektu.

Iepirkuma nolikumu var saņemt: elektroniski Lubānas novada pašvaldības mājas lapā www.lubana.lv. Tehnisko projektu var apskatīt vai saņemt SIA "Lubānas KP" CD formātā darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst.12:00 un no plkst.13:30 līdz plkst. 16.30 (pirmssvētku dienās no plkst. 9.00 līdz plkst.12:00 un no plkst.13:00 līdz plkst. 16.00) līdz 2014. gada 8. jūlijam plkst.: 14:00.

Ieinteresēto piegādātāju sanāksme: 2014. gada 20. jūnijā plkst.: 15:00, Oskara Kalpaka ielā 4-1, Lubānā.

Piedāvājumi jāiesniedz darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.30 iepriekšminētajā adresē līdz 2014. gada 8. jūlijam, plkst. 14:00

Nolikums
Apjomi (Tehniskā specifikācija)


Paziņojums par iepirkuma rezultātiem

SIA "Lubānas KP" veiktajā iepirkumā "Inženiertehniskā uzraudzība būvdarbu līgumam "Kanalizācijas tīklu paplašināšana Lubānā"", iepirkuma i.d. Nr.: LKP2011/2KF projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lubānā", projekta Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/025 ieviešanai ar iepirkuma komisijas 2012. gada 18. maija lēmumu par uzvarētāju ir atzīts SIA "Rifs 1/4", reģistrācijas Nr. 40103432775, adrese: "Avotiņi", Tirza, Tirzas pag, Gulbenes novads, un piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu par pakalpojuma kopējo cenu Ls 5000,00 bez PVN.


Paziņojums par iepirkuma rezultātiem

SIA "Lubānas KP" veiktajā iepirkumā "Kanalizācijas tīklu paplašināšana Lubānā - būvdarbi", iepirkuma i.d. Nr.: LKP2012/1/KF projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lubānā", projekta Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/025 ieviešanai ar iepirkuma komisijas 2011.gada 11.maija lēmumu par uzvarētāju ir atzīts SIA "Matthai", reģistrācijas nr.40103273216, adrese: Vienības gatve 109, Rīga, un piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu par būvdarbu kopējo cenu Ls 426 255,37 bez PVN.


SIA "Lubānas KP" izsludina atklātu iepirkumu "Inženiertehniskā uzraudzība būvdarbu līgumam "Kanalizācijas tīklu paplašināšana Lubānā"", iepirkuma i.d. Nr.: LKP2011/2KF projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lubānā" (projekta Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/025) ieviešanai.

Pasūtītājs: SIA "Lubānas KP", reģ. Nr. 45403005405, Tilta iela 5, Lubāna, Lubānas novads, LV 4830

Pasūtītāja kontaktpersona: valdes loceklis Egils Rēvelis, tālrunis 64894941, 26482016, e-pasts: egils.revelis@lubana.lv.

Iepirkuma priekšmets: Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība saskaņā ar FIDIC līguma noteikumiem ("Būvniecības un inženierdarbi, kuru projektēšanu veic pasūtītājs") un būvuzraudzības veikšana LR normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā būvdarbu līgumam "Kanalizācijas tīklu paplašināšana Lubānā" saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

Iepirkuma nolikumu var saņemt: elektroniski pa e-pastu, nosūtot pieprasījumu (nolikuma E pielikums) uz e-pastu: egils.revelis@lubana.lv, vai Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkā Tilta ielā 11, Lubāna, Lubānas novads, darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst.12:30 un no plkst.13:30 līdz plkst. 17.30 (pirmssvētku dienās no plkst. 8.30 līdz plkst.12:30 un no plkst.13:30 līdz plkst. 16.30) līdz 2012. gada 19. aprīlim plkst.: 14:00.

Piedāvājumi jāiesniedz SIA "Lubānas KP" Tilta ielā 5, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830 darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.30 līdz 2012. gada 19. aprīlim, plkst. 14:00


SIA „Lubānas KP” izsludina atklātu iepirkumu „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Lubānā - būvdarbi”, iepirkuma i.d. Nr.: LKP2012/1/KF projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lubānā”, projekta Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/025 ieviešanai.

Pasūtītājs: SIA „Lubānas KP”, reģ. Nr. 45403005405, Tilta iela 5, Lubāna, Lubānas novads, LV 4830;

Pasūtītāja kontaktpersona: valdes loceklis Egils Rēvelis, tālrunis 64894941, e-pasts: egils.revelis@lubana.lv

Iepirkuma priekšmets: Kanalizācijas tīklu paplašināšanas būvdarbi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Tehnisko projektu.

Iepirkuma nolikumu var saņemt: elektroniski pa e-pastu, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: egils.revelis@lubana.lv

Tehnisko projektu var apskatīt vai saņemt SIA „Lubānas KP” CD formātā darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst.12:30 un no plkst.13:30 līdz plkst. 16.30 (pirmssvētku dienās no plkst. 9.00 līdz plkst.12:00 un no plkst.13:00 līdz plkst. 16.00) līdz 2012.gada 16.aprīlim plkst.13:00.

Ieinteresēto piegādātāju sanāksme: 2012.gada 29.martā plkst.: 13:00, Tilta iela 5, Lubānā.

Piedāvājumi jāiesniedz darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.30 iepriekšminētajā adresē līdz 2012.gada 16.aprīlim, plkst. 13:00

Nolikums
Finanšu piedāvājuma veidne

Papildināts 02.04.2012.

Pielikumi:
finanšu piedāvājuma veidne precizēta
finanšu piedāvājuma veidnes tabula precizēta
ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols
atbilde uz ieinteresēto piegādātāju jautājumu


Paziņojums par iepirkuma rezultātiem

SIA "Lubānas KP" veiktajā iepirkumā "Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība kanalizācijas tīklu paplašināšanai Lubānā.", iepirkuma i.d. Nr.: LKP2011/1KF projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lubānā”, projekta Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/025 ieviešanai ar iepirkuma komisijas 2011.gada 6. oktobra lēmumu par uzvarētāju ir atzīts SIA "Firma L4 ", reģistrācijas nr.40003236001, adrese: Jelgavas 90, Rīga, un piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu par pakalpojuma kopējo cenu Ls 12 765,00 bez PVN.

Adrese: Oskara Kalpaka 4 - 1, Lubāna, Madonas novads, LV-4830

Tālrunis/fakss: 64894352

E-pasts: lubanaskp@inbox.lv

Lubānas apvienības pārvaldes vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”) papildus informāciju skat. šeit.