Komitejas sēdes darba kārtībā jautājumi:

1. Par līdzekļu piešķiršanu Cesvaines apvienības pārvaldei Cesvaines pagasta Kraukļu bibliotēkas zāles grīdas remontam

ZIŅO: Vilnis Špats

2. Par Lubānas PII “Rūķīši” telpu nomas maksas noteikšanu interešu izglītības programmas īstenošanai.

ZIŅO: Tālis Salenieks

3. Par finansējuma piešķiršanu Aiviekstes mājas 12 skursteņa remontam

ZIŅO: Artūrs Portnovs

4. Par dzīvokļa īpašuma Rūpnīcas iela 16-1, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli

ZIŅO: Artūrs Portnovs

5. Par dzīvokļa īpašuma “Kalsnavas stacija”-1, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli

ZIŅO: Artūrs Portnovs

6. Par dzīvokļa īpašuma Draudzības iela 8-4, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli

ZIŅO: Artūrs Portnovs

7. Par finansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu ieviešanai ēkai Gaiziņa ielā 7, Bērzaunē, Bērzaunes pagastā

ZIŅO: Edgars Lācis

8. Par dzīvokļa īpašuma Meža iela 2-19, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli

ZIŅO: Edgars Lācis

9. Par dzīvokļa īpašuma Bērzu iela 13A-1, Aizpurve, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli

ZIŅO: Sandis Kalniņš

10. Par nekustamā īpašuma Bērzu iela 13A-2, Aizpurve, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu

ZIŅO: Sandis Kalniņš

11. Par 2023.gada prioritārā investīciju projekta “Tautas nama “Kalnagravas” telpu vienkāršotā  atjaunošana” īstenošanu

ZIŅO: Sandis Kalniņš

12. Par finansējuma piešķiršanu Mētrienas pagasta autoceļu uzturēšanai

ZIŅO: Ilona Zalāne

13. Par finansējuma piešķiršanu Praulienas pagasta autoceļu uzturēšanai

ZIŅO: Ilona Zalāne

14. Par autotransporta dāvinājumu Bobrinecas pašvaldībai

ZIŅO: Guntis Ķeveris

15. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Lazdonas pagasta pārvaldei

ZIŅO: Aigars Šķēls

16. Par finansējuma piešķiršanu Ērgļu vidusskolas fasādes tehniskai apsekošanai

ZIŅO: Aigars Šķēls

17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pumpuri 3”-8, Liezēres pagasts, Madonas novads, otro izsoli

ZIŅO: Aigars Šķēls

18. Par nekustamā īpašuma Brīvības iela 6A, Cesvainē, Madonas novadā,  atsavināšanu

ZIŅO: Aigars Šķēls

19. Par telpu nekustamajā īpašumā ar adresi Ošupe 1, Ošupe, Ošupes pagasts, Madonas novads, nomas tiesību izsoli

ZIŅO: Aigars Šķēls

20. Par nekustamā īpašuma “Madava”, Barkavas pagasts, Madonas novads,  atsavināšanu

ZIŅO: Aigars Šķēls

21. Par finansējuma piešķiršanu Barkavas Svētā Staņislava Romas Katoļu baznīcas apgaismojuma elektrības apmaksai

ZIŅO: Aigars Šķēls

22. Par finansējuma piešķiršanu Ošupes pagasta telpu remontam

ZIŅO: Aigars Šķēls

23. Par finansējuma piešķiršanu Barkavas pamatskolas datorklases remontam

ZIŅO: Aigars Šķēls

24. Par finansējuma piešķiršanu Barkavas pagasta pārvaldes autotransporta remontam

ZIŅO: Aigars Šķēls

25. Par nekustamā īpašuma “Brūklenāji”, Kalsnavas pagasts, Madonas novads,  atsavināšanu

ZIŅO: Aigars Šķēls

26. Par nekustamā īpašuma “Mežmaliņas”, Kalsnavas pagasts, Madonas novads,  atsavināšanu

ZIŅO: Aigars Šķēls

27. Par nekustamā īpašuma Liepu iela 2, Madona, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli

ZIŅO: Aigars Šķēls

28. Par nekustamā īpašuma Liepu iela 3, Madona, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli

ZIŅO: Aigars Šķēls

29. Par nekustamā īpašuma Liepu iela 4, Madona, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli

ZIŅO: Aigars Šķēls

30. Par nekustamā īpašuma Salu iela 3, Madona, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli

ZIŅO: Aigars Šķēls

31. Par nekustamā īpašuma Salu iela 5, Madona, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli

ZIŅO: Aigars Šķēls

32. Par nekustamā īpašuma Lakstīgalu iela 1, Madona, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli

ZIŅO: Aigars Šķēls

33. Par nekustamā īpašuma Lakstīgalu iela 2, Madona, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli

ZIŅO: Aigars Šķēls

34. Par nekustamā īpašuma Lakstīgalu iela 3, Madona, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli

ZIŅO: Aigars Šķēls

35. Par nekustamā īpašuma Lakstīgalu iela 4, Madona, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli

ZIŅO: Aigars Šķēls

36. Par nekustamā īpašuma Lakstīgalu iela 5, Madona, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli

ZIŅO: Aigars Šķēls

37. Par nekustamā īpašuma Lakstīgalu iela 7, Madona, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli

ZIŅO: Aigars Šķēls

38. Par nekustamā īpašuma Lakstīgalu iela 9, Madona, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli

ZIŅO: Aigars Šķēls

39. Par nekustamā īpašuma Lakstīgalu iela 10, Madona, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli

ZIŅO: Aigars Šķēls

40. Par nekustamā īpašuma Lakstīgalu iela 11, Madona, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli

ZIŅO: Aigars Šķēls

41. Par nekustamā īpašuma Lakstīgalu iela 13, Madona, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli

ZIŅO: Aigars Šķēls

 2. Par palīdzības – līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Rūpniecības iela 18C, Madona, Madonas novads

ZIŅO: Aigars Šķēls

43. Par palīdzības – līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Veidenbauma iela 1, Madona, Madonas novads

ZIŅO: Aigars Šķēls

44. Par palīdzības – līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Raiņa iela 25A, Madona, Madonas novads

ZIŅO: Aigars Šķēls

45. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 24.01.2023. lēmumā Nr. 6 “Par Madonas novada pašvaldības iestāžu amata vienību sarakstu apstiprināšanu”

ZIŅO: Aigars Šķēls

46. Par Madonas novada pašvaldības 2023.gada budžeta grozījumiem

ZIŅO: Liene Ankrava

47. Par ERAF projekta Nr.9.3.1.1/19/I/041 “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Madonas novadā" izmaksām

ZIŅO: Andris Sakne

48. Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. ___ “Pabalsti bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam un audžuģimenei Madonas novadā” izdošanu

ZIŅO: Andris Sakne

49. Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu “Biedrībai bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem “Mēs saviem bērniem””

ZIŅO: Andris Sakne

50. Par sporta deju festivāla – sacensības “Madonas rudens – 2023” atbrīvošanu  no Madonas pilsētas kultūras nama telpu nomas maksas

ZIŅO: Artūrs Grandāns

51. Par papildus finansiāla atbalsta piešķiršanu “Ģitāristu sesijas 2023” organizēšanai

ZIŅO: Artūrs Grandāns

52. Par priekšfinansējuma piešķiršanu Erasmus+ projektam

ZIŅO: Valda Kļaviņa

53. Par finansējuma piešķiršanu Madonas Valsts ģimnāzijas 20 gadu jubilejas pasākumam

ZIŅO: Valda Kļaviņa

54. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 28.02.2023. lēmumā Nr.133 “Par Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu 2023.gadam”

ZIŅO: Valda Kļaviņa

55. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 28.02.2023. lēmumā Nr.133 “Par Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu 2023.gadam” (ēdināšanas izdevumi)

ZIŅO: Valda Kļaviņa

56. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Mēs saviem bērniem”

ZIŅO: Valda Kļaviņa

57. Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 24.01.2023. sēdes lēmumā Nr.6 “Par Madonas novada pašvaldības iestāžu amata vienību sarakstu apstiprināšanu

ZIŅO: Valda Kļaviņa

58. Par finansējuma piešķiršanu J.Norviļa Madonas mūzikas skolai instrumentu iegādei

ZIŅO: Valda Kļaviņa

59. Par ceļa servitūta līguma slēgšanu piekļuves nodrošināšanai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7066 001 0109, kas atrodas Lazdonas pagastā, Madonas novadā

ZIŅO: Agita Semjonova

60. Par nekustamā īpašuma “V884”, Lazdonas pagastā, Madonas novadā, sadalīšanu, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7066 001 0049 sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu

ZIŅO: Agita Semjonova

61. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7042 010 0161, 7042 010 0972 un  7042 010 0794, Aronas pagastā, Madonas novadā, apvienošanu

ZIŅO: Agita Semjonova

62. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7086 005 0001 un 7086 005 0003, Praulienas pagastā, Madonas novadā, apvienošanu

ZIŅO: Agita Semjonova

Jaunākie notikumi

02
Dec
Dzelzavas kultūras namā
Pasākuma organizatori: Lubānas pilsētas kultūras nams, Dzelzavas kultūras nams sadarbībā ar VPDK “TDA Lubāna”,

03
Dec
Meirānu centrā Rokārēs. Turpinājums Meirānu tautas namā

Lubānas apvienības pārvaldes vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”) papildus informāciju skat. šeit.